İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1

Haber ve Duyurular


...

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda, 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin onuncu maddesinin on dördüncü fıkrasının: "Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir." hükmünü amir olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, mevcut formda zaman zaman yaşanmakta olan çift imza sorunun giderilmesine yönelik olarak güncellenen YYS Elektronik Soru Formu’nun (V3.3.1) Ticaret Bakanlığı internet sitesinin https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinde yayımlandığı bildirilmektedir.